منابع آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان


رشته معماری(طراحی)

 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1392)
 • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (1392)
 • مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (1389)
 • مبحث بیستم ( علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بیست و یكم ( پدافند غیر عامل) (1391)
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
 • مبانی طراحی معماری *
 • جزئیات اجرائی ساختمان *
 • ضوابط بلند مرتبه سازی *
• ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین *

رشته معماری(نظارت)

 • قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1390)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(1384)
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(1392)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (1392)
 • مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( 1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1392)
 • مبحث نهم( طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(1392)
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمانهای فولادی )- (1392)
 • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (1392)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبیعی)-( 1389)
 • مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (1389)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بیست و یكم (پدافند غیر عامل) (1391)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
 • راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی (1392)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)(1390)
 • گودبرداری و سازه‌های نگهبان
 • روشها و مسائل اجرایی*
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها*
• مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان)
• راهنمای مبحث شانزدهم(تاسیسات بهداشتی) (1392)

رشته معماری(اجرا)

 • قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن(1390)
 • مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(1392)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (1392)
 • مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( 1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1392)
 • مبحث نهم( طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(1392)
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمانهای فولادی )- (1392)
 • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (1392)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبیعی)-( 1389)
 • مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (1389)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
 • راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی(1392)
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)(1390)
 • گودبرداری و سازه‌های نگهبان
 • روشها و مسائل اجرایی*
• مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان)
 • نظام فنی و اجرائی کشور
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*
 • قوانین صنعت بیمه و مالیات*
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و كنترل پروژه*
 • قانون كار*
 • ماشین آلات ساختمانی*
• دستورالعمل گودبرداری(1391)


logo-samandehi