نگاهی به هفت خانه زیر 65 متر مربع

هفت پروژه که در آنها راه حل های مناسب برای طراحی فضای زیر 65 متر وجود دارد، در این مطلب مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش گالری آنلاین، وقتی صحبت از اتاق زیر شیروانی می شود، ما معمولاً فضاهای کم استفاده در خانه ها و ساختمانها را تصور می کنیم، مانند انبارها یا اتاقهایی که فقط برای پناه دادن به سیستم های زیرساخت استفاده می شوند. با این حال، با تأمل در استفاده مجدد از اتاق زیر شیروانی های سنتی در ساختمان های پاریسی قرن نوزدهم به عنوان مسکن، که امروزه در حال وقوع است، می توان فهمید که این فضاها می توانند از نو اختراع شوند و با کمی خلاقیت، می توانند فضاهای قابل توجهی برای زندگی فراهم کنند.

مساحت: 60 متر


مساحت: 11 متر


مساحت: 12 متر


مساحت: 16 متر


مساحت: 19 متر


مساحت: 49 متر


مساحت: 61 متر

logo-samandehi