تصویر شاعرانگی وجود در آب انبار

واقعیت های چندگانه عنوان چیدمانی است که، زمان و گرانش را ناپدید می کند، جایی که مخاطب به دنیای هزارتویی از چیدمان حسی و جابجایی های فضایی هدایت می شود.

به گزارش گالری آنلاین، چیهارو شیوتا در این نمایشگاه از طریق پل های عابر پیچ در پیچ، آب و ستون های تیره برای ایجاد مسیری هزارتو استفاده می کند، جایی که آینه های بی شماری محیط و چیدمان تاریخی را تکثیر و منحرف می کنند.

در کل اثر 160 کیلومتر نخ استفاده شده است.

با واقعیتهای متعدد، چیهارو شیوتا ویژگیهای ذاتی آب انباری که محل اجرای پروژه بوده را در آغوش گرفته است و یک سناریوی خطی رویایی خلق کرده است.
سه فضای متوالی که نمایشگاه را تشکیل می دهند، به صورت موضوعی به هم مرتبط هستند. در اینجا، تارهای شیوتا همگام با حرکت پیشرونده مخاطب در میان آب متلاطم فرم فزاینده خود را نشان می دهند و به تدریج پویاتر و نفوذی تر به نظر می رسند. آب انبار همزمان به مکانی جادویی و آزاردهنده از صداها، ارتعاشات و آینه ها تبدیل میشود، جایی که سازه های پارچه ای کرکی شکل های دایره ای را در هوای اشباع شده از رطوبت می کشد و لباس های چرخان در حال رقصیدن روی سطح آب ظاهر می شوند.


مانند تمام اینستالیشن های غوطه ور این هنرمند، مشارکت فعال و تخیل مخاطب در ساختن روایت کار بسیار مهم است. آینه ها تصویر بازدید کننده را در اینستالیشن ادغام می کنند و در عین حال شکاف بین اثر و بیننده را از بین می برند. رشته ها، خطوط و گره های شیوتا همچنان به عنوان تصویری شاعرانه باقی میمانند و این بار مردم را در زمان و مکان به هم پیوند میدهند.


این نمایش همچنین دارای هفت لباس نایلونی قرمز و سفید است که در مورد کاربر غایب اظهار نظر می کند و اشاره ای به وجود انسان دارد.

logo-samandehi