مقایسه شهر ها و انگل ها

"میزبان خوب" عنوان اثری است که رشد بی رویه شهر ها در سالهای اخیر را با رشد انگل ها در بدن میزبان قیاس میکند.

به گزارش گالری آنلاین، quatre caps هنرمند خالق این مجموعه درباره اثر خود توضیح میدهد: "قارچها ارگانیسم هایی هستند که سرزمین میزبان را استعمار میکنند و امروز شهرها به عنوان انگلهای اکوسیستم روی زمین پخش می شوند. گسترش شهری یک پدیده غیرقابل انکار است، زیرا بیش از 4 میلیارد نفر در سراسر جهان (بیش از 50٪ از جمعیت جهان) در شهرها زندگی می کنند.

با هدف رشد سازمان یافته و پایدار گسترش شهر مستقیماً روی چشم انداز تأثیر می گذارند و باعث از بین رفتن و تکه تکه شدن زیستگاه، توسعه گونه های تهاجمی، جابجایی گونه های بومی، آلودگی های صوتی و تغییر اقلیمی می شوند. به نوعی، شهر بیماری زا است که به شکلی ناخودآگاه به زمین حمله می کند.
logo-samandehi