شناخت اساطیر ایران براساس طومار نقالان

نویسنده: جابر عناصری


نقالان راویان حدیث عمر هزار چم و خم انسان بودند
اما طومار چیست؟ و طومار نگاری چگونه بوده است؟

آنان که به صد زبان سخن می گفتند
آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟

کین خواهی ایرج گلبدن در "طومار" نقالان شیرین سخن :

ایرج: آغازگر نمایش

فریدون، فرزانه و صاحب فر ایزدی ، به زنجیر کشنده ی اژدهاک ماردوش، کیانی زبان و پر ز گفتار نرم.

۱-سلم: خاور خدای و امیر خاوران و روم ، بددل، موذی، مکار و حسابگر. صاحب آز، با دل پر ز کین و رخ پر ز چین . فرزند مهتر فریدون.

۲-تور: توران خدای، سالار ترکان و چین، بی مغز، با سری پر ز باد، بدخو، جسور، آتشین مزاج و زود خشم. فرزند میانه ی فریدون.

۳_ ایرج: بزرگوار و دارسته، گرفتار چشم زخم تقدیر ، فرمانروای ایران و دشت یلان و یمن ، صاحب هوش و فرهنگ و .... دردانه ی فریدون

در این کتاب که شامل تصاویر رنگی است داستانهای ذیل روایت می شود.
کین خواهی ایرج گلبدن...
داستان ... زرین خفتان
داستان یل اسفندیار
داستان ضحاک ماردوش
داستان گرشاسب اژدر
داستان جمشید جم
داستان بیژن و منیژه
داستان مرگ جهان پهلوان- رستم دستان-
در پیوست این کتاب داستانهایی از شاهنامه را می خوانید و افسانه شناسی تطبیقی داستان رستم و سهراب از ایران و اسطوره ی فرزندکشی "پاریس" از دیار افسانه ای تراوا

به قلم فرشته یمینی شریف

logo-samandehi