تاریخ نگاری هنر


با نگاهی به نقد و نگاشت هنر تجسمی نوگرا در ایران
به کوشش شهروز مهاجر

کتاب پیش رو نگاهی دار موجز به چگونگی نوشتن و امکان ثبت تاریخ هنر تجسمی نوگرا در ایران و نیز اشاراتی بر آنچه که در این حوزه به عنوان تاریخ‌نگاری هنر پشت سر نهاده‌ایم.
هریک از مقالات این کتاب کوششی است در جهت شناخت شرایط و ویژگی‌های ثبت تاریخی از جنس هنرهای دیداری.

logo-samandehi