گذر از تاریخ هنر به علم تصویر

"گذر از تاریخ هنر به علم تصویر"، عنوان کتاب امیرنصری است که توسط انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شده است.

کتابی کم حجم که تلاشش بر معرفی رویکرد معاصر به تصاویر است و بیان می کند که در رویکرد سنتی، تصویر در حکم یک ابزار است و در آن به معنای تصویر و مطالعات تاریخی توجه می شود، در حالیکه در رویکرد معاصر به تصاویر، به عنوان امری مستقل نگاه می شود و رسانه ی تصویر مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوال کلیدی ای که کتاب با آن آغاز می شود این است که:

آیا باید تاریخ هنر را در چارچوب یک علم تصویر عمومی قرار دهیم یا خیر؟

و در پاسخ به این پرسش از سه رویکرد کلی یاد می کند :

  • نخست رویکرد مورخان هنری که به علم تصویر توجه دارند،
  • دوم رویکرد متخصصان تصویری که به تاریخ هنر توجه دارند،
  • سوم رویکرد مورخان هنری که بسیاری از موضوعات علم هنر را به عنوان بخشی از علم تصویر در نظر می گیرند.

کتاب، پاسخ به پرسش خود را در دو بخش با نام های «سنت آلمانی زبان و پیدایی علم تصویر» و «سنت انگلیسی زبان و پیدایی مطالعات تصویری» پی می گیرد که از لحاظ زمانی با هم همپوشانی دارند.


عنوان کتاب: گذر از تاریخ هنر به علم تصویر

نویسنده: امیر نصری

ناشر: انتشارات فرهنگستان هنر


منبع: مجله نگاه فرد

logo-samandehi