اگـر تـمام دریا را پـلاسـتیک بـپوشـانـد، چـه خـواھد شـد؟

روایت سمیرا البرزکوه از "ویروس دست‌ساز"

"اگر ما ھمچنان به مصرف پلاستیک ادامه دھیم، سـراسـر آب شـفاف، بـراق، نـرم و انـعطاف‌پـذیر را خـواھد پوشاند." این را سمیرا البرزکوه در آستانه گشایش سومین نمایشگاه انفرادی خود در گالری شیرین بیان کرد. دغدغه وی در این مجموعه عواقب زیست محیطی فرهنگ مصرف گرایی بشر و آینده زمین است. در ادامه خواننده گفتگو خبرنگار گالری آنلاین با این هنرمند باشید.

سمیرا البرزکوه در رابطه با مفهوم آثار مجموعه ویروس دسـت‌سـاز بیان کرد:
مجـموعـه ویروس دسـت‌سـاز را از سـال ٢٠١٩ شـروع کردم. از آنـجایی که ھمیشه مـوضـوع کارھای مـن زنـان و فـرھنگ بـوده است، این مجــموعــه نمایشگر تغییر در رونــد کارھایم اســت. ولی نــقطه مشــترک کارھایم فــرھنگ و انــسان است. فــرھنگ درســت مــصرف کردن و ضرورت تغییر در فــرھنگ اشتباه برای آینده زمین، ایده اصلی این مجموعه است.

البرزکوه در مورد علت استفاده از متریال پـلاسـتیک‌ در این مجموعه توضیح داد:
پـلاسـتیک‌ در این مجموعه در نقش فیگور تصویر شده است و بـه آن‌ھا مـانـند مـوجـوداتی که در دریا زنـدگی می‌کنند نـگاه کردم. چـون در آب رھا ھستند و با حرکت آب حرکت می‌کنند بیشتر حس زنده بودن را دارند. گویی که با حیات موجودات در رقابت ھستند، و ھروز به تعداد آن‌ھا اضافه می‌شود.

وی شکل گیری ایده و روند اجرای کار خود را چنین تشریح کرد:
پـلاسـتیک را مـانـند یک مـوجـود دریایی در حـال زیست کشیدم، و حتی بـوم‌ھایی بـه شکل قـطره آب طـراحی کردم. ھرچـه بیشتر نـقاشی کشیدم، در این فکر بـودم که اگـر تـمام دریا را پـلاسـتیک بـپوشـانـد، چـه خـواھد شـد؟ این مـوضـوع مـرا بـه فکر اتـود زدن بـا مـتریال‌ھای مـختلف واداشـت، ولی در آخـر بـاز بـه نـقاشی بـازگشـتم . بـا این ایده که پـلاسـتیک مـوج دریا خـواھد شـد، و اگر ما ھمچنان به مصرف پلاستیک ادامه دھیم، سـراسـر آب شـفاف، بـراق، نـرم و انـعطاف‌پـذیر را خـواھد پوشاند.

این هنرمند در مورد سبک آثار خود بیان کرد:
برای آثارم سبک خاصی مد نظر ندارم بر حسب توانایی هایم بدون در نظر گرفتن دسته یا محدوده خاصی اجرا می‌شود.
در این مجموعه تعداد ۱۰ اثر، از ابعاد ۶۰&۸۰ تا ۱۲۰&۱۸۰ سانتیمتر به نمایش گذاشته خواهد شد.
البرزکوه در خصوص آینده روند مجوعه خود، افزود: این روند در محدوده این مجموعه ادامه خواهد داشت. ولیکن ممکن است تغییر در تنوع رنگ و شکل های انعطاف پذیر ایجاد شود.

نمایش آثار این هنرمند تا 17 آذرماه دایر خواهد بود و علاقمندان جهت بازدید می توانند در روز افتتاحیه از ساعت 16 الی 20 و روزهای عادی از ساعت 11 الی 19 به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه 13، شماره 5 مراجعه نمایند.

گفتنی است، گالری شیرین دوشنبه ها تعطیل است.

logo-samandehi