"اکنون من"

برپایی نمایشگاهی با حمایت استاد احمد آریامنش در گالری پردیس ملت

نمایشگاه گروهی تحت عنوان "اکنون من" با حمایت استاد احمد آریامنش از روز جمعه ۷ مهرماه در گالری پردیس ملت برپا می شود.


در بیانیه این نمایشگاه به قلم احمد آریامنش آمده است:

زیبنـده، آن باشـد کـه هـر انسـان پیـش از انجـام هـر کار و عملـی بـه آن نیـک بیاندیشـد و تأملـی چنـد نمایـد...

خوشـبختانه امـروزه در نمایـش آثـار بسـیاری از هنرمنـدان ژرف اندیــش شــاهد پیوســت بیانیــه (اســتیتمنت) هســتیم کــه حاکــی ازدغدغــه هــا و جهــان بینــی و زاویــه ی نــگاه هنرمنــد بـه جهـان پیرامونـش و هـدف و رویکـرد او در پدیـد آوردن اثـر خویـش میباشـد کـه باعث درک و تفسـیر بهتر مـا از اثر خواهد

بـود...

لــذا نمایشــگاه حاضــر حاصــل تــلاش هنرمندانیســت کــه بــا وجـود فـراز و فرودهـای بسـیار و بـا تکیـه بـر تجربه هـای بیـش و کمشـان ، بـر پایـه ی ایـن رویکـرد شـکل گرفتـه اسـت.

آثاریســت مبتنــی بــر نــگاه منحصــر بــه فــرد و متنــوع و گاه گاه متضــاد آنــان کــه برخاســته از درک شــخصی هــر هنرمنــد از جهــان پیرامــون خویــش اســت کــه بــا مــدد از موتیفهــای خطـی ، نقاشـانه بـه تصویـر در آمـده و تـلاش میکنـد کـه هـر چــه بیشــتر مخاطــب را بــه مرزهــای فکــری و دنیــای متفــاوت احســاس و ادراک خــود نزدیــک نمایــد.

امیـد اسـت تماشـای ایـن آثـار بتوانـد دریچه ای هرچنـد کوچک را بـه سـمت تجربـه ای نـو بـرای مخاطب خود بگشـاید.

پائیز 1402

این نمایشگاه با حمایت استاد آریامنش و جمعی از هنرمندان تحت تعلیم ایشان جمع آوری و برگزار شده است.

مسئول برگزاری نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین هدف برگزاری این رویداد را چنین عنوان کرد:

هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن توانایی و اگاهی نسل جدیدی است که در نقاشی حروف با تفکر قبلی برای تولید یک اثر پیش میروند و با تصمیم استاد آریامنش قرار بر این شد تا نمایشگاهی یک دست و البته با تفکراتی متفاوت و مانیفست های جداگانه ی هر هنرمند ارائه دهیم.

جمع اوری این مجموعه حدود ۵ ماه به طول انجامید و طبق مانیفست هر هنرمند نسبت به عنوان نمایشگاه ، هنرمندان در طول این پروسه شروع به خلق و تجربه آثار خود کردند.

همچنین تعداد آثار حدودا ۳۵ عدد است و حداقل ابعاد یک متر و حداکثر یک متر و نیم و تکنیک اکثر آثار ترکیب مواد و اکرولیک است.

وی در مورد سبک آثار افزود:

سبک هایی که در این نمایشگاه نمایش داده شد شامل آبستره ، فرم های اکسپرسیو و احساسی بود .


این هنرمند دلیل انتخاب این عنوان برای نمایشگاه را توضیح داد و گفت:
در مورد عناوین نمایشگاه با توجه به نظر سنجی و علاقه هنرمندان به عنوان " اکنون من " که پیرامون حال فردی هر هنرمند نسبت به اکنون خود است و بروز عواطف و احساسات شخصی در این چهارچوب و به اشتراک گذاشتن روایت خود ازین کانسپت پیش چشم مخاطبان بود.

وی در پایان افزود:
این نمایشگاه با حمایت استاد احمد آریامنش و انتخاب جمعی از هنرمندانِ وی صورت گرفت و معیار حضور کیفیت اثر هنرمند در پایان پروسه کاری در نظر گرفته شده بود

به گفته استاد احمد آریامنش : این نمایشگاه یکی از اتفاقات متفاوت این چند دهه در عرصه نقاشی حروف است ، و نکته ی قابل تامل این اتفاق ، این است که هر هنرمند با تکیه بر اینکه سعی کرده است خود و تفکر خود را به نمایش بگذارد و آگاهانه از تقلید و تکرار پرهیز کند. همچنین خوشحالیم ازینکه تلاش کردیم آثار ۲۵ هنرمند متفاوت با دیدگاه و توان و تفکر جداگانه را پیش چشم مخاطبین قرار بدهیم و امید که بازدید و تامل در این آثار بتواند راهگشای افراد علاقمند به این رشته باشد تا با آگاهی درست تر و تشخصی اهنرِ تقلبی (اموزش های یک روزه ) بتوانند مسیر خود را پیدا کنند .

استاد احمد آریامنش در پایان افزود : اثری که بابت انجام آن تامل و تفكری نباشد و زحمتی کشیده نشده باشد نمیتواند اثر هنری باشد .


علاقمندان جهت بازدید از نمایشگاه "اکنون من" میتوانند تا ۲۱ مهرماه همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۱۹، پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ به نشانی خیابان ولیعصر، تقاطع اتوبان هاشمی رفسنجانی، روبروی اتوبان کردستان، پردیس سینما گالری ملت، طبقه منفی ۲ مراجعه نمایند.

logo-samandehi