《هفت کارنما در یک نگاه》

نمایشگاه گروهی از آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران تحت عنوان《هفت کارنما در یک نگاه》شامل منتخبی از کارنماهای پژوهشی ۱ تا ۷ (به انتخاب موزه هنرهای معاصر اصفهان) از ١٤ تیر ماه تا ١٩ مرداد ١٣٩٧ برگزار میشود.

افتتاحیه : پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ١٣٩٧ ساعت ١٨ تا ٢٠

اختتامیه: جمعه ۱۹ مرداد

آدرس: اصفهان ، خیابان استانداری ، موزه هنرهای معاصر اصفهان

اسامی شركت كنندگان:

١-شهلا آرمین

٢-سیروس آقاخانى

٣- فرح سید ابوالقاسم

٤- عبدی اسبقی

٥-مهدى اسدى

٦-لیلا اسلامى

٧-سارا اشرفى

٨- ابراهیم اكبرى گرز

٩- نازیتا انصارى نژاد

١٠- لولیتا برات پور

١١-بصیرا بلبلى

١٢-آزاده بهمنى پور

١٣-مریم بیگمرادى

١٤-مانیا پاكپور

١٥- فاطمه تقوی

١٦- صمد توانا

١٧- صبرینه توپچى

١٨- سعید چاوارى

١٩- سعیده حاتمى

٢٠- مهدى حسینى

٢١- سید حجت حسینى

٢٢- محمود حق وردى لو

٢٣- شیوا خدیویان

٢٤- موناسادات خسروشاهی

٢٥- نازنین خسرونیا

٢٦-محمد خلیلى

٢٧- احمد خلیلى فرد

٢٨-زهره خلیفه قلى

٢٩- حسین خوشرفتار

٣٠- شادى داورى

٣١-شیرین درودیان

٣٢- على ذاكرى

٣٣- مهدى راحمى

٣٤- امین رستمى زاده

٣٥-پویا رضى

٣٦-فریبرز زرشناس

٣٧-مصطفى سروریان

٣٨-امیر سقراطى

٣٩-صابر سلیمانى

٤٠-سارا سهیلى فر

٤١-ولى الله شاكر

٤٢-بهنام شاه حسینى

٤٣-فریده شاهسوارانى

٤٤-سارا شهریارى راد

٤٥-هلنا شین دشت گل

٤٦-حمیده صادقیه

٤٧-ندا صارمى منفرد

٤٨-گلسا صدرى

٤٩- میترا صمدى

٥٠-على ضابتى

٥١- ناهید ضامنى

٥٢- هادى ضیاالدینى

٥٣- مریم طاهریان فر

٥٤- سپیده عابدى

٥٥- هما عبداللهى

٥٦- عفت عبیرى

٥٧- نجوا عرفانى

٥٨- مهرنوش عسگرى طارى

٥٩- مهدى علایى نژاد

٦٠- یعقوب عمامه پیچ

٦١- مینا غازیانى

٦٢- بهارك فتحى آذر

٦٣- محمدهادى فدوى

٦٤- ژاله فرشى

٦٥- رعنا فرنود

٦٦- آذر فهیمى

٦٧- محمدرضا فیروزه اى

٦٨- نیلوفر قادرى نژاد

٦٩- هنگامه قدرتى

٧٠- فرزانه قریشى

٧١- هما كشاورزى شهر بابكى

٧٢- فرشته گرشاسبى

٧٣- بیان گلاوى

٧٤- فرزانه محجوبى

٧٥- ناصر محمدى

٧٦- فرخنده مرعشى

٧٧- علیرضا مسعودى

٧٨-معصومه مظفرى

٧٩- بدرالسادات معراجى

٨٠- مهتا معینى

٨١- كتایون مقدم

٨٢- الهه منیرالدین

٨٣- رامین مهدى نژاد

٨٤- مهنوش نادرى

٨٥- مینا نادرى

٨٦- مرسده نجفى

٨٧- امین نورانى

٨٨- نوید هوتن

٨٩-آرمان یعقوب پور

logo-samandehi